Cửa hàng điện tử Hùng Vân

Mã số cửa hàng 205
205/2 Nhật Tảo, p7, Q.11

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

  • Dây loa

   Giá (VND): 1,300,000

   Số lượng:

   1
  • Dây loa

   Giá (VND): 24,000

   Số lượng:

   2
  • Dây loa

   Giá (VND): 2,300,000

   Số lượng:

   3
  • Dây loa

   Giá (VND): 1,100,000

   Số lượng:

   4
  • Dây loa

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   5
  • Dây loa

   Giá (VND): 1,900,000

   Số lượng:

   6
  • Dây loa

   Giá (VND): 2,200,000

   Số lượng:

   7
  • Dây loa

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   8
  • Dây loa

   Giá (VND): 180

   Số lượng:

   9
  • Dây loa

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   10
  • Dây loa

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   11
  • Dây loa

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   12
  • Dây loa

   Giá (VND): 55,000

   Số lượng:

   13
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 140,000

   Số lượng:

   14
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 5,500,000

   Số lượng:

   15
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 3,400,000

   Số lượng:

   16
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   17
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 250,000

   Số lượng:

   18
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 400,000

   Số lượng:

   19
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 550,000

   Số lượng:

   20
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 400,000

   Số lượng:

   21
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,350,000

   Số lượng:

   22
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,200,000

   Số lượng:

   23
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 450,000

   Số lượng:

   24
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   25
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,700,000

   Số lượng:

   26
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   27
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   28
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,600,000

   Số lượng:

   29
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,150,000

   Số lượng:

   30
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 3,400,000

   Số lượng:

   31
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,600,000

   Số lượng:

   32
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 3,400,000

   Số lượng:

   33
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 2,800,000

   Số lượng:

   34
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 400,000

   Số lượng:

   35
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 140,000

   Số lượng:

   36
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 400,000

   Số lượng:

   37
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 220,000

   Số lượng:

   38
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,500,000

   Số lượng:

   39
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   40
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 1,200,000

   Số lượng:

   41
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 220,000

   Số lượng:

   42
  • Dây tín hiệu

   Giá (VND): 140,000

   Số lượng:

   43
  • Cáp đồng trục

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   44
  • Cáp đồng trục

   Giá (VND): 600,000

   Số lượng:

   45
  • Cáp đồng trục

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   46
  • Cáp quang

   Giá (VND): 250,000

   Số lượng:

   47
  • Cáp quang

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   48
  • Cáp quang

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   49
  • Cáp quang

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   50
  • Cáp quang

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   51
  • Cáp quang

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   52
  • Cáp quang

   Giá (VND): 800,000

   Số lượng:

   53
  • Cáp tivi

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   54
  • Dây HDML

   Giá (VND): 450,000

   Số lượng:

   55
  • Dây HDML

   Giá (VND): 120,000

   Số lượng:

   56
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   57
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   58
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   59
  • Dây HDML

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   60
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   61
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   62
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   63
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   64
  • Dây HDML

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   65
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   66
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 550,000

   Số lượng:

   67
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   68
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   69
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 140,000

   Số lượng:

   70
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   71
  • Bộ chia tín hiệu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   72
  • Cáp TV

   Giá (VND): 450,000

   Số lượng:

   73
  • Bộ đổi cáp TV

   Giá (VND): 600,000

   Số lượng:

   74
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   75
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   76
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   77
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   78
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   79
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   80
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   81
  • Cáp mạng

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   82
  • Dây nguồn

   Giá (VND): 1,700,000

   Số lượng:

   83
  • Dây nguồn

   Giá (VND): 600,000

   Số lượng:

   84
  • Jack cắm

   Giá (VND): 440,000

   Số lượng:

   85
  • Jack cắm

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   86
  • Jack cắm

   Giá (VND): 60,000

   Số lượng:

   87
  • Jack cắm

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   88
  • Jack cắm

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   89
  • Jack cắm

   Giá (VND): 60,000

   Số lượng:

   90
  • Jack cắm

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   91
  • Jack cắm

   Giá (VND): 250,000

   Số lượng:

   92
  • Jack cắm

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   93
  • Jack cắm

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   94
  • Jack cắm

   Giá (VND): 70,000

   Số lượng:

   95
  • Jack cắm

   Giá (VND): 180,000

   Số lượng:

   96
  • Jack cắm

   Giá (VND): 60,000

   Số lượng:

   97
  • Jack cắm

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   98
  • Jack cắm

   Giá (VND): 300,000

   Số lượng:

   99
  • Jack cắm

   Giá (VND): 250,000

   Số lượng:

   100
  • Jack cắm

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   101
  • Jack cắm

   Giá (VND): 180,000

   Số lượng:

   102
  • Loa

   Giá (VND): 1,100,000

   Số lượng:

   103
  • Loa

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   104
  • Loa

   Giá (VND): 7,500,000

   Số lượng:

   105
  • Micro

   Giá (VND): 550,000

   Số lượng:

   106
  • Micro

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   107
  • Micro

   Giá (VND): 180,000

   Số lượng:

   108
  • Micro

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   109
  • Micro

   Giá (VND): 280,000

   Số lượng:

   110
  • Micro

   Giá (VND): 500,000

   Số lượng:

   111
  • Micro

   Giá (VND): 750,000

   Số lượng:

   112
  • Jack

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   114
  • Jack

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   115
  • Jack

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   116
  • Jack

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   117
  • Cọc loa

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   118
  • Jack

   Giá (VND): 60,000

   Số lượng:

   120
  • Jack

   Giá (VND): 80,000

   Số lượng:

   121
  • Mỏ hàn

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   122
  • Mỏ hàn

   Giá (VND): 65,000

   Số lượng:

   123
  • Mỏ hàn

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   124
  • Jack

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   125
  • Jack

   Giá (VND): 10,000

   Số lượng:

   126
  • Jack

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   127
  • Jack

   Giá (VND): 80,000

   Số lượng:

   128
  • Jack

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   129
  • Jack

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   130
  • Jack

   Giá (VND): 20,000

   Số lượng:

   131
  • Jack

   Giá (VND): 35,000

   Số lượng:

   132
  • Jack

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   133

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Mai Thị Sông Hàng

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0903 787 088
  
  

E-mail
cuahang205@ntom.vn
thanhhang7074@gmail.com

Trang Web
ntom.vn/HungVan
ntom.vn/cuahang205