Tien Tam Electronics
Mã số cửa hàng 101
C01, A Nguyen Kim Building

Sản phẩm của chúng tôi

  • Transformers
Biến áp cơ 12v – 1.2VA
25,000 (VND)

Biến áp cơ 12v – 1.5VA
27,000 (VND)

Biến áp cơ 12v – 2VA
42,000 (VND)

Biến áp cơ 12v – 2.5VA
36,000 (VND)

Biến áp cơ 12v – 3VA
45,000 (VND)

Biến áp cơ 12v – 4.5VA
60,000 (VND)

Biến áp cơ 12v – 5VA
60,000 (VND)

Biến áp 1:1 600Ω
12,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE16
2,500 (VND)

Ferrite biến áp xung EE19
3,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE25
4,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE25 nằm
4,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE27
10,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE30
10,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE42
17,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE42 hở
17,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE55
75,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE59
20,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EE70
180,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EI22
3,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EI28
10,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EI33
15,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EI40
20,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EI40 nằm
20,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER28
10,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER28 trắng
15,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER35
20,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER35 nằm
20,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER42
30,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER42 nằm
30,000 (VND)

Ferrite biến áp xung EER49
55,000 (VND)

Lõi LAC UU10
3,000 (VND)

Ferrite biến áp xung FTD10
3,000 (VND)

Cuộn cảm 7.5µH
3,000 (VND)

Cuộn cảm 25µH
6,000 (VND)

Cuộn cảm 35µH
2,000 (VND)

Cuộn cảm 50µH
5,000 (VND)

Cuộn cảm 75µH
2,000 (VND)

Cuộn cảm 68mH-0.1A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 100µH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 1mH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 20µH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 47µH-1A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 500µH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 545µH-1.5A
10,000 (VND)

Cuộn cảm 37µH-1A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 15µH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 100µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 120µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 150µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 180µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 1mH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 22µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 220µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 2.2mH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 270µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 33µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 330µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 3.3mH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 47µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 470µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 4.7mH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 56µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 560µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 68µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 680µH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 6.8mH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 7.4mH-0.5 A
3,000 (VND)

Cuộn cảm 10µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 12µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 15µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 100µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 120µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 150µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 22µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 220µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 33µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 39µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 330µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 390µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 47µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 470µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 56µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 560µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 68µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 680µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 220µH-1A
6,000 (VND)

Cuộn cảm 820µH-1A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 1mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 1.2mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 1.5mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 2.2mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 2.5mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 3.3mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 3.9mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 4.7mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 5.6mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 8.2mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 8.2mH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 10mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 12mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 15mH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 22mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 27mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 33mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 39mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 47mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 56mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 68mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 82mH-0.5 A
4,000 (VND)

Cuộn cảm 100mH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 1000H-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 11H-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 1mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 1.5mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 4.7mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 10mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 15mH-0.5 A
2,000 (VND)

Cuộn cảm 15mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 47mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 56mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 100mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm 120mH-0.5 A
5,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 100µH-2A
10,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 220µH-2A
12,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 330µH-2A
15,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 100µH-3A
15,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 220µH-3A
18,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 330µH-3A
20,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 85µH-5A
15,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 100µH-5A
20,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 125µH-5A
15,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 220µH-5A
25,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 330µH-5A
30,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 450µH-5A
25,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 50µH-10A
20,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 80µH-10A
25,000 (VND)

Cuộn cảm hình xuyến 100µH-10A
30,000 (VND)

Than trụ 6x8
1,000 (VND)

Than trụ 6x8 không chân
1,000 (VND)

Than trụ 8x10
1,000 (VND)

Than trụ 8x10 không chân
1,000 (VND)

Than trụ 10x12
2,000 (VND)

Than trụ 10x30
3,000 (VND)

Than trụ 15x15
2,000 (VND)

Than kẹp lớn
20,000 (VND)

Than kẹp nhỏ
4,000 (VND)

Than ống 11x14
600 (VND)

Than ống 12x12
600 (VND)

Than ống 13x14
1,000 (VND)

Than ống 13x14
1,000 (VND)

Than ống 14x14
1,000 (VND)

Than ống 14x23
2,000 (VND)

Than ống 14x27
2,000 (VND)

Than ống 15x15
1,000 (VND)

Than ống 15x27
3,000 (VND)

Than ống 16x25
3,000 (VND)

Than ống 17x19
1,500 (VND)

Than ống 17x25
3,000 (VND)

Than ống 17x27
3,000 (VND)

Than ống 17x33
5,000 (VND)

Than ống 16x28
10,000 (VND)

Ferrite hình xuyến vàng D13
2,000 (VND)

Ferrite hình xuyến vàng D18
4,000 (VND)

Ferrite hình xuyến vàng D21
5,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D12
2,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D18
2,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D18 dày 10mm
3,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D21
4,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D25
6,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D27
10,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D31
10,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đen D34
10,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đỏ D10
2,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đỏ D13
2,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đỏ D13 dày 5mm
3,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đỏ D18
4,000 (VND)

Ferrite hình xuyến đỏ xám D27
6,000 (VND)

Ferrite hình xuyến xanh lá D8
1,000 (VND)

Ferrite hình xuyến xanh lá D10
1,000 (VND)

Ferrite hình xuyến xanh lá D20
5,000 (VND)

Ferrite hình xuyến xanh lá D27
10,000 (VND)

Ferrite hình xuyến xanh lá D46
50,000 (VND)

Ferrite hình xuyến trắng D13
3,000 (VND)

Ferrite hình xuyến trắng D18
4,000 (VND)

Ferrite hình xuyến trắng D27
10,000 (VND)

Ferrite hình xuyến trắng D34
15,000 (VND)

Ferrite hình xuyến trắng D48
50,000 (VND)

Ferrite hình xuyến vàng trắng D18
4,000 (VND)

Ferrite hình xuyến vàng trắng D21
5,000 (VND)

Ferrite hình xuyến vàng trắng D27
10,000 (VND)

than số 8
1,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 5mm (cũ)
5,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 10mm (cũ)
10,000 (VND)

Băng keo đen 2 mặt
20,000 (VND)

Băng keo giấy
10,000 (VND)

Băng keo giấy lớn
250,000 (VND)

Băng keo cuộn CT
20,000 (VND)

Băng keo cuộn CT
40,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 5mm
14,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 9mm
25,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 11mm
28,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 15mm
38,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 17mm
42,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 27mm
67,000 (VND)

Băng keo chịu nhiệt 33mm
83,000 (VND)

Lọc AC 1A
7,000 (VND)

Lọc AC 1A nhỏ
3,000 (VND)

LAC hình xuyến 10mH-5A
25,000 (VND)

LAC hình xuyến 10mH-3A
8,000 (VND)

Lọc nhiễu chân phét
1,000 (VND)

Cảm chỉnh
2,000 (VND)

Lõi cảm chỉnh
2,000 (VND)

Cảm điện trở
1,000 (VND)

Huỳnh Thông Đạt

Liên Hệ

Điện Thoại/Fax
0935723539


(fax)
E-mail
101@ntom.vn

Trang Web
ntom.vn/TienTam
ntom.vn/101